วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เรื่องการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ไม่ได้ โดยจัดทำบัตรภาพ สำหรับนักศึกษาระดับประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ชื่อปัญหาการวิจัย การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เรื่องการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ไม่ได้ โดยจัดทำบัตรภาพ สำหรับนักศึกษาระดับประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม


ความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากนักศึกษาระดับประถมส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง ทำให้การเขียน การอ่านและการจำ ลดน้อยลง ดังนั้นการอ่าน การเขียน การจำ จึงมีอุปสรรคปัญหาด้านการเรียนการสอน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่ ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำการวิจัยเรื่องการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ไม่ได้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำหมวดภาษาอังกฤษ และเป็นยุทธวิธีหนึ่งในการพัฒนาทักษะพื้นฐานในเรื่องการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในการเรียนระดับสูงต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1.เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเรื่องการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ

สัตว์ไม่ได้โดยจัดทำบัตรภาพ

2.เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำหลังจากฝึกทักษะ มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ ที่

กำหนดเกิน 80 % ของคะแนนเต็ม

ตัวแปรที่จะศึกษา

1.ตัวแปรต้น ได้แก่ การฝึกทักษะอ่านบัตรภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์

2.ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาก่อนและหลังการฝึกทักษะการจำคำศัพท์

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ได้

นิยามคำศัพท์เฉพาะ

1.การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเรื่องการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ หมายถึง กระบวนการพัฒนาเพิ่มทักษะในการจำ การเขียน ของนักศึกษาระดับประถม เพื่อเน้นให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐานเรื่องการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์

2.ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาก่อนและหลังการฝึกทักษะ หมายถึง นักศึกษามีทักษะในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ หลังการฝึกทักษะมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ครู กศน.และนักศึกษาสามารถนำความรู้เรื่องการฝึกทักษะการจำคำศัพท์

ภาษาอังกฤษไปใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนได้

2.นักศึกษาสามารถใช้บัตรภาพคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3.ได้แนวทางในการพัฒนาทักษะความจำ ในหมวดวิชาอื่น

วิธีดำเนินการวิจัย/วิธีดำเนินการแก้ปัญหา

1.ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษา

2.ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.จัดทำแผนการเรียนรู้และขั้นตอนการจัดทำบัตรภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์

4.ประสานงานและนัดหมายนักศึกษาเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่

5.ผู้วิจัยใช้กิจกรรม อ่านบัตรคำศัพท์ และแบบทดสอบ ในการวิจัย

6.เก็บรวบรวมข้อมูล

7.สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ นักศึกษาระดับประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม จำนวน 11 คน

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้

เครื่องมือที่ใช้

ก.เครื่องมือในการแก้ปัญหา/แนวทางแก้ปัญหา

วิธีสอนแบบจัดทำบัตรภาพ

ข.เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ จำนวน 10 ข้อ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบฝึกทักษะ เก็บข้อมูลจากนักศึกษาระดับประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม จำนวน 11 คน

สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

1.ใช้สถิติค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการเรียน

2.ทำการเปรียบเทียบคะแนนหลังการเรียนกับคะแนนเกณฑ์ 80 %

แผนดำเนินการ

1.วางแผนและเขียนโครงร่าง

2.ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.จัดทำเครื่องมือในการวิจัย

4.ประสานงานนัดหมายนักศึกษาเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่

5.ผู้วิจัยใช้กิจกรรม อ่านบัตรภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

6.เก็บรวบรวมข้อมูล

7.สรุปผลการวิจัย

ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย

นายศรีศักดิ์ โสชาลี พนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น